baner3

Druki do pobrania

  Typ dokumentu Pobierz
1. Wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wod/kan
2. Wniosek dot. rozbudowy sieci oraz przejęcie przez Gminną Spółkę komunalną LIKOM Sp. z o.o. sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej - umowa przedwstępna
3. Wniosek dot. rozbudowy sieci oraz przejęcie przez Gminną Spółkę komunalną LIKOM Sp. z o.o. sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej - umowa przyrzeczona
4. Upoważnienie do wydania warunków technicznych
5. Zgłoszenie budowy przyłączy niewymagających zgłoszenia właściwemu organowi adm arch-bud
6. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
7. Zgłoszenie do odbioru
8. Wniosek o zawarcie umowy
9. Upoważnienie dla współwłaściciela do podpisania umowy
10. Protokół zdawczo-odbiorczy
11. Wniosek o wydanie warunków na sublicznik
12. Wniosek o wydanie informacji o podłączeniu budynku do sieci wod kan
13. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
14. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Liszki
15. Uchwała Nr XXXVIII/439/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2017 r. ws. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Liszki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
16. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
17. Procedura wstrzymania dostaw wody lub odprowadzania ścieków w związku z zadłużeniem.
18. Uchwała nr. 01/07/2020 dot. cennika usług wod-kan.
19. Zasady odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
20. Uchwała w sprawie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i /lub kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów zewnętrznych z własnych środków na terenie Gminy Liszki.
Parse error in downloaded data