baner3

O nas

Gmina Liszki uchwałą Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015 r. nr XVI/154/2015 podjęła decyzję o powołaniu Gminnej Spółki Komunalnej. Aktem Notarialnym z dnia 19 stycznia 2016 r. przed notariuszem Marcinem Satorą została zawarta Umowa Spółki.
W związku z powyższym zadanie własne gminy w zakresie dostaw wody i odprowadzania ścieków w gminie przekazano Likom Sp. z o.o. jako jednoosobowej spółce skarbu gminy, pozostawiając gminie (z racji nadzoru właścicielskiego) kontrolę nad ich wykonywaniem.
Likom Sp. z o.o. jest osobą prawną - wpisaną od dnia 28.01.2016 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598798. Podstawą prawną działania Likom Sp. z o.o. jest Kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki, natomiast operacyjnie funkcjonuje ona głównie w oparciu o ustawę z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i w ramach uzyskanego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Liszki, które będzie wydane decyzją Wójta Gminy Liszki w styczniu 2017 r.

Głównym celem funkcjonowania Likom Sp. z o.o. jest jak najlepsze zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy Liszki w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków. Woda dostarczana mieszkańcom Gminy pozyskiwana jest z ujęć własnych zlokalizowanych na terenie gminy, a uzupełniająco dokonuje się zakupu wody od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie oraz z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. Z o. o. w Zabierzowie. Ścieki odbierane od mieszkańców Gminy są odprowadzane do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Piekary.

Działania Likom Sp. z o. o. ukierunkowane są przede wszystkim na:

 • • zlikwidowaniu wszelkich wad w funkcjonowaniu aktualnie eksploatowanych systemach wodociągowo-kanalizacyjnych;
  • modernizację i dalszy rozwój istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • monitoring ujęć wody, przepompowni ścieków, a także ujęć własnych odbiorców (studni indywidualnych) w celu właściwego rozliczania ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej;
  • kontrola ilości i jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji;
  • szybkie wykrywanie i usuwanie awarii;
  • wykrywanie i likwidacja nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych oraz odprowadzeń wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Do zadań tych należy nie tylko utrzymanie w dobrym stanie technicznym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą pomocniczą, ale także działania w zakresie modernizacji i rozbudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej.
Inwestycje infrastrukturalne ze względów na ekonomiczne i techniczne aspekty zwłaszcza w zakresie poprawy jakości zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (ze względu na „sieciowy” charakter) planuje się głównie w długim horyzoncie czasowym.

Wodociąg Morawica

Obraz1
Obraz2
Obraz3
Obraz4
 
Wodociąg Rączna
Obraz5
Obraz7
Obraz8
Obraz9
 
Ujęcie Mników dla wodociągów Czułów-Mników-Baczyn
Obraz10
Obraz11
Obraz12
Obraz13
 
Zbiornik w Czułowie Hydrofornia Baczyn
Obraz14
Obraz15
Obraz16
Obraz17
 
Wodociąg „Zręby” Czułów
Obraz18
Obraz19
Obraz20
Obraz21
 
Stacja wodociągowa Liszki
Obraz22
Obraz23
Obraz24
Obraz25
 
Oczyszczalnia
Obraz34
Obraz35
Obraz36
Obraz37
Obraz38
Obraz39
Obraz40
Obraz41
Obraz42
Obraz43
Obraz44
Obraz45
Obraz46
Obraz47
Obraz48
Obraz49
 
Przepompownie
Obraz50
Obraz51
Obraz52
Obraz53
Obraz54
Obraz55
Obraz56
Obraz57
 
Parse error in downloaded data