baner3

PODŁĄCZENIE LUB ROZBUDOWA SIECI WOD-KAN

Tryb postępowania w sprawie przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej na terenie Gminy Liszki:

ETAP I – przed przystąpieniem do realizacji projektu budowlanego

WARIANT A – ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZYŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ

 • Aby otrzymać warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy złożyć w LIKOM Sp. z o.o. wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (pobierz).

Prawidłowo złożony wniosek winien zawierać:

 1. Tytuł prawny do nieruchomości (tj. nr księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów) (pobierz);
 2. aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 lub mapę zasadniczą;
 3. upoważnienie w przypadku wystąpienia dla współwłaścicieli lub innej osoby niż właściciel (pobierz).

Złożenie kompletnego wniosku rozpoczyna procedurę, w ramach której ma nastąpić przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Etap ten kończy się uzyskaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej na terenie Gminy Liszki.

 • Po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, konieczne jest zlecenie opracowania projektu budowlanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego projektantowi z właściwymi uprawnieniami. Projekt budowlany winien być opracowany na podstawie wydanych przez Likom Sp. z o. o. warunków technicznych.

WARIANT B – NIE ISTNIEJE SIEĆ WODOCIĄGOWA I/LUB KANALIZACYJNA, DO KTÓREJ MOŻLIWE JEST PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI

 • W przypadku otrzymania informacji technicznej dotyczącej konieczności rozbudowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, Inwestor jest zobowiązany przedstawić w Likom Sp. z o.o. koncepcję rozbudowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, a następnie złożyć wniosek i zawrzeć z Likom Sp. z o.o. umowę odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz ponownie wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych.

Projekt przyłączy/sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy przedłożyć na Naradę Koordynacyjną w Starostwie Powiatowym, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie, ul. Przy Moście 1.

Projekt budowlany zawierający wszystkie uzgodnienia branżowe, należy przedłożyć w Likom Sp. z o.o. w min. 2 egz.

Inwestor jest zobowiązany uzyskać zgodę na wejście w teren w przypadku, gdy projektowane przyłącze/sieć wykracza poza granicę działki Inwestora.

DALSZE KROKI SĄ WSPÓLNE DLA WARIANTÓW A I B

 1. Kolejnym etapem jest uzyskanie przez Inwestora zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym (jeśli zachodzi taka konieczność).
 2. W celu rozpoczęcia robót budowlanych związanych z budową przyłączy/sieci należy przedłożyć w LIKOM Sp. z o.o. uzgodniony projekt sieci/przyłącza lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia przyjętego na podstawie art. 29 i 30 ust. 1 pkt 1a) ustawy – Prawo budowlane. Zgłoszenia należy dokonać właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.
 3. Przed rozpoczęciem wykonania przyłącza Inwestor zgłasza Likom Sp. z o.o. termin rozpoczęcia realizacji projektu (pobierz).

ETAP II – realizacja projektu budowlanego

 • Po zakończeniu procedury opisanej powyżej (ETAP I), Inwestor może przystąpić do realizacji projektu budowlanego, według poniższych zasad.
 • Roboty mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia i prowadzącego zarejestrowaną działalność gospodarczą
 • Stosowane materiały, armatura i średnica rurociągu powinny być zgodne z projektem technicznym, a ewentualne zmiany każdorazowo uzgodnione z LIKOM Sp. z o.o.
 • Po wykonaniu sieci i przyłączy wod. - kan. a przed ich zasypaniem należy zgłosić je do geodety w celu dokonania pomiarów, a następnie zgłosić do odbioru w LIKOM Sp. z o.o.
 • Sieć wodociągową i/lub kanalizacyjną, przed jej zasypaniem, należy poddać próbie ciśnieniowej o wartości 1,0 MPa. W czasie odbioru próby wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedstawicielowi LIKOM Sp. z o.o. szkic sieci wraz z rysunkami montażowymi węzłów.
 • Następnie należy dokonać płukania, dezynfekcji oraz badania jakości wody przez uprawnione laboratorium. Woda do próby ciśnieniowej oraz płukania sieci wodociągowej może być pobierana z sieci miejskiej wyłącznie za zgodą LIKOM Sp. z o.o.

Wcinki i nawierty do istniejącej sieci wodociągowej dokonuje na pisemne zlecenie wyłącznie LIKOM Sp. z o.o.

 • Po zakończeniu realizacji projektu budowlanego, następuje odbiór końcowy.

Po zasypaniu, uporządkowaniu terenu, oznakowaniu armatury Wykonawca (inwestor) zgłasza sieć wodociągową do odbioru końcowego przedstawiając następujące dokumenty:

 • Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze - 2 egzemplarze.
 • Szkice zdawczo-odbiorcze wykonane przez geodetę i wykonawcę robót.
 • Pozwolenie na budowę sieci i/lub przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych lub zgłoszenie wykonania robót do Wydziału Architektury.
 • Protokół odbioru skrzyżowania wodociągu i kanalizacji sanitarnej z gazociągiem z Zakładu Gazowniczego (jeżeli występuje).
 • Rzut budynku z zaznaczoną lokalizacją wodomierza
 • Projekt sieci i/lub przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych. (do wglądu).

W przypadku wykonania sieci i/lub przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych niezgodnie z projektem lub w przypadku, gdy uzgodnienie projektu straciło ważność inwentaryzację powykonawczą przed złożeniem do LIKOM Sp. z o.o. należy uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W przypadku braku uzgodnienia, LIKOM Sp. z o.o. może odmówić przejęcia wybudowanej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 • Po spisaniu protokołu odbioru przyłączy/sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych należy zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w terminie 7 dni od daty jego podpisania. Umowa jest zawierana na podstawie wniosku o zawarcie umowy oraz protokołu odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Na tym etapie, jak również po zawarciu umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, istnieje możliwość odpłatnego przejęcia urządzeń powstałych wskutek wybudowania przyłącza/sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej przez LIKOM Sp. z o.o., na wniosek złożony przez właściciela nieruchomości, do której wykonano przyłączenie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Odpłatne przejęcie urządzeń powstałych w ramach budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy LIKOM Sp. z o.o. a właścicielem nieruchomości, który złożył wniosek o przejęcie wybudowanego przyłącza/sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Szczegółowy tryb postępowania w zakresie zawierania umów

odpłatnego przejmowania przez LIKOM Sp. z o.o. urządzeń wybudowanych w ramach powstałych przyłączy/sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych reguluje odrębny dokument – Zasady odpłatnego przejmowania przez LIKOM Sp. z o.o. urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych na terenie Gminy Liszki.

 • Rozliczenie za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki następuje po podpisaniu umowy; faktury wystawiane są w dwumiesięcznym cyklu rozliczeniowym na podstawie wskazania wodomierza.
Parse error in downloaded data